Біржова торгівля на валютному ринку


Залежно від рівня організації валютного ринку розрізняють біржовий та позабіржовий валютні ринки. Біржовий ринок представляють ва­лютні біржі, а позабіржовий, який ще називають міжбанківський, - бан­ки, фінансові установи, підприємства та організації.

Функції біржового ринку полягають, насамперед, у визначенні попиту та пропозиції валюти, встановленні валютних курсів, прогнозі їх динамі­ки, визначенні довідкових курсів валют, а також у формуванні певної стратегії та тактики центрального банку країни відносно фінансово-кре­дитної політики та системи валютного регулювання. За деяких обставин валютні біржі стають головною ланкою міжбанківських операцій.

Валютна біржа - це організований ринок, дещо схожий з рин­ком цінних паперів (фондів - фондова біржа) чи товарів (товарна біржа).

На валютних біржах здійснюють наступні види операцій:

Ф'ючерсні валютні операції - це страхові угоди на біржах, що являють собою купівлю-продаж золота, валюти, фінансових та кредитних інструментів за фіксованою в момент укладання кон­тракту ціною, з виконанням операцій через певний проміжок часу (більше від трьох днів і до двох-трьох років).

Розрахунки здійснюються через клірингову палату, яка виступає по­середником між продавцем та покупцем і гарантує виконання сторонами своїх зобов'язань. Особливостями ф'ючерсних операцій на валютному ринку є:

= умови виконання ф'ючерсних контрактів прив'язані до певних дат роботи біржі (наприклад, перший понеділок кожного тре­тього місяця), тобто стандартизовані за термінами, обсягами та умовами поставки;

= ф'ючсрсні операції на 95% закінчуються укладанням зворот­ньої (офсетної) угоди, за якої не здійснюється реальна постав­ка валюти, а учасники цієї операції одержують лише різницю між початковою ціною укладання контракту і ціною, що існує на день здійснення зворотної (офсетної) угоди;

= ф'ючсрсні валютні операції здійснюються з обмеженим набо­ром, як правило, резервних валют - долара США, японської сни, англійського фунта стерлінгів, євро.

Валютний опціон - це договірне зобов'язання, що дає право (для покупця) і зобов'язання (для продавця) купити або продати певну кількість однієї валюти в обмін на іншу за фіксованим у мо­мент укладання угоди курсом на наперед узгоджену дату або про­тягом узгодженого періоду.

В обмін на одержання такого права покупець опціону сплачує продав­цю певну суму, яку називають премією. Ризик покупця опціону обмеже­ний розміром цієї премії, а ризик продавця опціону знижується на вели­чину одержаної премії. Виділяють такі види опціоиів:

= опціон пут - право продавати валюту для захисту від п потен­ційного знецінення або в розрахунку на її потенційне знецінен­ня ;

= опціон кол ~ право купити валюту для захисту від потенційного її подорожчання або в розрахунку на потенційне підвищення Ті курсу. Розрізняють:

європейські валютні опціопи - опціопи, які можуть бути реалі­зовані тільки в день закінчення терміну дії контракту;

американські валютні опціопи, які дають право купити чи продати базовий актив у будь-який час від дня закінчення тер­міну дії контракту.

Особливою формою валютних операцій виступає валютний арбіт­раж - це операції з валютами з метою одержання прибутку через вико­ристання у визначений момент часу існуючих на фінансових ринках розривів між курсами і відсотковими ставками за касовими і строко­вими операціями. Основний принцип валютного арбітражу - купити той чи інший фінансовий актив дешевше і продати його дорожче. Розрізня­ють:

часовий валютний арбітраж - це валютна операція з метою одержання прибутку від різниці валютних курсів у часі;

просторовий (локальний, валютний арбітраж, передбачає одер­жання доходу за рахунок різниці курсу валют на двох різних те­риторіальна віддалених ринках.

В Україні страхові валютні операції в основному здійснюють на Ук­раїнській міжбапківській валютній біржі (УМВБ) та Кримській міжбанківській валютній біржі (КМВБ).

У МВБ проводить такі основні операції:

= організовує торги та укладає угоди з купівлі та продажу інозем­ної валюти з членами У МВБ;

= організовує та проводить розрахунки в іноземній валюті і в гривнях за укладеними на У МВБ угодами;

= визначає поточний курс іноземних валют до гривні за угодами на У МВБ.

Право участі в торгах УМВБ мають тільки засновники УМВБ, НБУ та установи, прийняті в члени УМВБ.

Біржові торги відбуваються не рідше, ніж один раз на тиждень. Опе­рації на УМВБ здійснюються членами УМВБ через своїх представників, які діють на підставі доручення, - брокерів. Проведення торгів та визна­чення поточного курсу іноземних валют до гривні здійснює спеціально уповноважений співробітник УМВБ - курсовий маклер.

Вся інформація про валютні операції членів УМВБ є банківською таємницею.