ДОГОВІР


про обслуговування комерційним банком

довірчого товариства

М. ____________ ____________200__ р.

Довірче товариство _____________________________________ (далі – Товариство),

В особі________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

Який діє на підставі статуту Товариства, з однієї сторони, та комерцій­ний банк ________ (далі – Банк), в особі __________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Який діє на підставі статуту Банку, з іншої сторони,

Уклали цей Договір про наступне.

1 Умова договору

11 Товариство доручає, а Банк зобов’язується проводити такі банківські опе­рації:

______________________________________________________________________________.

12 Товариство, відповідно до умов договору, передає, а Банк приймає до схову такі види майна: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(грошові кошти, цінні папери, документи,

______________________________________________________________________________.

які посвідчують право власності довірителів)

Передача майна до схову в Банк відбувається на основі підписаних сторонами актів прийому-передачі, які повинні містити: опис майна, переданого до схову, його вартість (згідно з домовленістю сторін, оцінкою аудиторської фірми, діючими нормативними актами), дату та місце передачі, інші умови. З часу підписання акт прийому-передачі є невід’ємною часткою цього Договору (Додаток №1).

13 У разі необхідності на окремі види банківських операцій сторони можуть укладати додатковий договір.

2 Права Товариства

21 Встановлювати умови схову майна в Банку. Ці умови мають такий зміст: _______

______________________________________________________________________________.

22 Одержувати від Банку інформацію щодо своїх наказів.

23 Інші права Товариства: __________________________________________________.

3 Обов’язки Товариства

31 Надавати Банку письмові накази відносно умов Договору. Накази оформляти відповідно до вимог діючого законодавства України.

32 У тримісячний термін після реєстрації Товариства повністю сплатити внески засновників у статутний фонд.

33 Передати Банку копію дозволу (ліцензії) Фонду державного майна України на право здійснення представницької діяльності з приватизаційними паперами.

34 Надати Банку належним чином засвідчені копії установчих документів Това­ри­ства (статуту, установчого договору, реєстраційного свідоцтва), а також повідомляти Банк про всі зміни та доповнення, які вносяться в установчі документи Товариства і до скла­ду довірених осіб, у 5-денний строк з моменту внесення їх у державний реєстр, як­що ці зміни потребують перереєстрації Товариства, а в інших випадках – з моменту їх прийняття.

35 Відшкодовувати видатки Банку, пов’язані з виконанням його функцій у залеж­ності від ______________________________________________________________________

(кількості або суми здійснених операцій,

______________________________________________________________________________

строку схову майна, інших показників)

У розмірі__________________________________________ (грн., Відсотків). Перерахування

(літерами)

Коштів Банку здійснюється до _______ числа кожного місяця шляхом оплати платіжних доку­ментів, які подаються Банком.

36 Надати Банку, згідно з діючим законодавством України, картки зразків під­пи­сів довірених або вповноважених осіб, які мають право давати розпорядження від іме­ні Товариства на здійснення операцій з його майном та майном довірителів.

37 Інші обов’язки Товариства_______________________________________________.

4 Права Банку

41 Припинити ведення рахунків Товариства, якщо в тримісячний строк після його реєстрації засновники повністю не внесли кошти в статутний фонд Товариства.

42 Не виконувати доручені операції, якщо документи, одержані від Товариства, не відповідають вимогам чинного законодавства України.

43 Вносити пропозиції Товариства з питань його діяльності та брати участь у їх розгляді.

44 За письмовим розпорядженням Товариства здійснювати операції з вико­ростанням вільних_______________________________________________________________________.

(грошових коштів та цінних паперів)

Товариства та його довірителів на період дії цього Договору на таких умовах: _______ ______________________________________________________________________________.

45 Вимагати компенсації витрат, пов’язаних з виконанням Договору.

46 Інші права Банку: ______________________________________________________.

5 Обов’язки Банку

51 Відкривати для здійснення банківських операцій такі банківські рахунки: _____ ______________________________________________________________________________.

(назви рахунків)

52 Здійснювати банківські операції відповідно до діючого законодавства України, на підставі письмових розпоряджень Товариства, погоджених з усіма довіреними особами, якщо інше не перебачене установчим договором Товариства.

53 Забезпечувати схов та своєчасне повернення майна Товариства та його довірителів у термін ______ днів з моменту звернення Товариства.

54 Не проводити ніяких операцій з майном Товариства та його довірителів, які суперечать діючому законодавству або не регламентовані цим Договором та розпо­ряд­жен­нями Товариства.

55 Зберігати конфіденційну інформацію, а також таку, яка є комерційною таємницею Товариства. Відповідальність посадових осіб у разі розголошення цих даних визначається згідно з чинним законодавством України.

56 Надавати Товариству до ______ числа кожного місяця платіжні документи для відшкодування витрат за здійснені банківські операції.

57 Інші обов’язки Банку: __________________________________________________.

6 Відповідальність сторін

61 Кожна сторона зобов’язується виконувати свої обов’язки належним чином, сприяти іншій стороні в їх виконанні.

62 Сторона, яка порушила обов’язки, згідно з цим Договором, повинна усунути по­рушення.

63 Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань. Збитки, нанесені Товариству або Банку в цьому випадку, відшкодовуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

64 Банк не несе відповідальності перед Товариством, якщо збитки є наслідком дій, здійснених у відповідності з письмовими розпорядженнями Товариства.

7 Інші умови

71 Суперечки, які виникають у ході виконання сторонами цього Договору, але не врегульовані його умовами, підлягають розгляду в порядку, встановленому чинним законо­давством.

72 У всьому іншому, що не передбачене Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

73 Додаткові умови: ______________________________________________________.

8 Термін дії Договору

81 Договір стає чинним з моменту його підписання і діє до ___ ________ 199___ р.

82 Договір може бути скасовано за домовленістю сторін у порядку, перед­ба­че­но­му чинним законодавством.

83 У разі скасування даного Договору в установленому порядку Банк у тижне­вий термін передає Товариству або Банку-правонаступнику майно, яке знаходиться на відпо­відаль­­ному схові, а також перераховує залишки коштів, які належать Товариству та його довірителям, на рахунки, заздалегідь повідомлені Товариством.

84 У разі припинення дії Договору Банк має право на відшкодування своїх ви­трат за цим Договором перш ніж він поверне Товариству його майно, згідно з до­мов­леністю між сторонами. Відшкодування не може бути проведено за рахунок май­на довірителів.

85 Зміни в умови Договору вносяться за взаємною домовленістю сторін у письмовій формі.

86 Термін дії Договору може бути продовжено на наступний рік на підставі письмової згоди сторін.

Повні юридичні адреси сторін