ОБЛІК КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.


Акціонерні комерційні банки для формування і розширення свого статутного капіталу вдаються до випуску власних цінних паперів - акцій. Випускаючи власні акції, комерційні банки виступають як емітенти цінних паперів. Вони несуть від свого імені зобов'язання по цінних паперах, що випускаються перед власниками цих паперів.

Акціонерний банк здійснює емісію акцій:

при своїй установі;

при збільшенні розмірів первинного статутного капіталу

банку шляхом випуску акцій.

При установі акціонерного банку (як закритого, так і відкритого типу) в Україні походить тільки закритий розподіл акцій. Діючими нормативними актами передбачається, що при установі акціонерного банку (а також при перетворенні банку з пайового в акціонерний) всі акції першого випуску повинні бути розподілені серед засновників банку. Наявність в момент встановлення банку акцій, передбачених до розміщення шляхом публічного продажу, не допускається.

У тому випадку, коли одночасно з перетворенням банку з пайового в акціонерний відбувається збільшення його статутного фонду, це збільшення може відбуватися виключно за рахунок додаткових внесків засновників. Якщо збільшення статутного фонду банку проводиться за рахунок капіталізації інших його фондів, то вся сума такого збільшення повинна розподілятися між засновниками банку.

Перший випуск акцій банку повинен повністю складатися із звичайних

Іменних акцій. Реєстрація і продаж банком-емітентом першого випуску акцій звільняється від оподаткування на операціях з цінними паперами.

Випуск акцій для збільшення статутного фонду (капіталу) акціонерного банка, тобто повторний випуск акцій в Україні, допускається лише після повної оплати акціонерами всіх раніше випущених акцій. Повторний випуск може включати випуск як звичайних, так і привілейованих акцій. Привілейовані акції банку можуть мати різну номінальну вартість, але при цьому вони не повинні давати своїм власникам право голосу на зборах акціонерів.

Розміщення акцій повторного випуску може здійснюватися шляхом закритої підписки або шляхом первинного публічного продажу.

Реєстрація повторного випуску акцій повинна за загальним правилом

Супроводитися реєстрацією проспекту емісії.

Рішення про випуск цінних паперів приймається органом управління банку, що має відповідні повноваження. Як правило, - це загальні збори акціонерів банку.

Для реєстрації випуску своїх цінних паперів банк-емітент представляє в Управління цінних паперів НБУ: заяву на реєстрацію; проспект емісії; документ, підтверджуючий узгодження даного випуску з відповідною установою Держкомітету України по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур, а також копію платіжного доручення про сплату податку на операції з цінними паперами (за реєстрацію проспекту емісії).

Проспект емісії готується правлінням банку, підписується його головою і головним бухгалтером. Для першого випуску акцій банку, що уперше засновується, проспект емісії готується його засновниками і підписується членами, призначеного засновниками органу, по організації банку. У проспекті емісії містяться дані про банк, його фінансове положення і зведення про майбутній випуск цінних паперів. При першому випуску акцій, при перетворенні банку з пайового в акціонерний, а також при повторному випуску акцій всіма банками, проспект емісії повинен бути завірений незалежною аудиторською фірмою.

Представлені банком реєстраційні документи розглядаються реєструючим органом на предмет відповідності діючому законодавству, банківським Правилам і інструкціям.

У момент державної реєстрації випуску цінних паперів, їм присвоюється державний реєстраційний номер. Зареєстровані документи і лист про реєстрацію підписуються уповноваженою особою, завіряються печаткою реєструючого органу і видаються банку-емітенту.

У випадку, якщо реєстрація випуску цінних паперів супроводжувалася реєстрацією проспекту емісії, банк-емітент публікує зареєстрований проспект емісії, повідомляє через засоби масової інформації про випуск цінних паперів, що ним проводиться і приступає до їх реалізації.

Кампанію по реалізації цінних паперів, що випускаються, банк-емітент має право почати лише після реєстрації випуску, публікації проспекту емісії і повідомлення про випуск цінних паперів.

Реалізація акцій банку може відбуватися декількома способами.

Перший спосіб полягає в прийомі від акціонерів внесків в капітал банку матеріальними цінностями, нематеріальними активами, а також цінними паперами, емітованими третіми особами і що мають ринкове котирування. У сплату статутного капіталу повинні прийматися тільки ті активи, які можуть бути використані в безпосередній діяльності банку, визначеній законодавством і банківською інструкцією. Їх частка в структурі не повинна перевищувати 20% на момент створення банку. У подальшому, вона повинна бути доведена до 10% (без урахування вартості будівель).

На вартість внесених за акції основних коштів:

К-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори по особовому рахунку Покупці цінних паперів, що емітуються

Д-т рах. № 920 Будівлі і споруда

Д-т рах. № 921 Господарський інвентар.

На вартість внесених за акції патентів і ліцензій, прав використання землею, будівлями, спорудами і обладнанням, а також інших майнових прав:

Д-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори

К-т рах. № 925 Нематеріальні активи.

На вартість переданих за акції відповідних матеріальних цінностей:

К-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори

Д-т рах. № 931 Будівельні і інші матеріали

Д-т рах. № 940 Господарські матеріали

Д-т рах. № 942 Малоцінні і швидкозношуючіся предмети.

Майно, яке було надане акціонерами в натуральній формі в оплату акцій, стає власністю банку. Воно приходується на рахунки № 920, 921, 931, 940, 942 в оцінці, визначеній спільним рішенням засновників банку і затвердженої загальними зборами акціонерів.

На вартість цінних паперів, емітованих третіми особами, внесених в оплату акцій банку:

К-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори

Д-т рах. № 191 Вкладення в акції акціонерних товариств

Д-т рах. № 192 Вкладення в акції підприємств

Другий спосіб полягає в продажу акцій за гривні і іноземну валюту на основі укладеного покупцем договору купівлі-продажу на певне число акцій.

При продажу банками цінних паперів оплата їх може проводитися як готівковими паперами, так і в безготівковому порядку. Але в будь-якому випадку гривневі кошти зараховуються безпосередньо на спеціальний накопичувальний рахунок комерційного банку в НБУ. Цей накопичувальний рахунок відкривається банку по місцю ведіння його основного кореспондентського рахунку. Кошти у іноземній валюті вміщуються на накопичувальний рахунок, відкритий в уповноваженому або іноземному банку. До моменту закінчення підписки вони не підлягають використанню в обігу банку.

Якщо банк здійснює прийом платежів в оплату акцій готівковими гривневими грошовими коштами, то він зобов'язаний в триденний термін перерахувати в безготівковому порядку еквівалент прийнятої в готівковій формі суми коштів зі свого основного кореспондентського рахунку на накопичувальний рахунок.

При цьому в балансі банку робляться проводки:

Д-т рах. № 031 Каса

К-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори по особовому рахунку Покупці цінних паперів, що емітуються ;

при переліку еквівалента прийнятої в готівковій формі суми коштів зі свого основного кореспондентського рахунку на накопичувальний рахунок:

Д-т накопичувального рахунку Засобу, що поступають від реалізації цінних паперів, окремого особового рахунку, відкриваємого в формі до рахунку № 161

Кореспондентський рахунок.

К-т рах. № 161 Кореспондентський рахунок.

При надходженні коштів в оплату за акції в гривнях в безготівковій формі потрібно брати до уваги, в якому банку обслуговується інвестор - покупець акцій банку. Якщо інвестор не є клієнтом банку, то при оплаті акцій в балансі банку - емітента робляться наступні проводки:

Д-т накопичувального рахунку Засобу, що поступають від реалізації цінних паперів, окремого особового рахунку, відкриваємого в формі до рахунку

№ 161 Кореспондентський рахунок

К-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори по особовому рахунку Покупці цінних паперів, що емітуються .

Якщо інвестор - клієнт банку, то банк-емітент зобов'язаний не пізніше ніж в триденний термін перерахувати зі свого основного кореспондентського рахунку на накопичувальний рахунок еквівалент коштів, прийнятих в оплату акцій від своїх клієнтів. При цьому в балансі банку-емітента робиться наступна проводка: Д-т накопичувального рахунку Засобу, що поступають від реалізації цінних паперів, окремого особового рахунку, відкриваємого в формі до рахунку № 161 Кореспондентський рахунок

К-т рах. № 161 Кореспондентський рахунок.

У випадку якщо банк-емітент реалізовує акції, що випускаються через свої філіали або залучає до їх реалізації банки, інвестиційні, брокерські або інші фірми як посередники по розміщенню акцій, ці організації зобов'язані не пізніше ніж в триденний термін з дати реалізації акцій перерахувати вручені кошти на накопичувальний рахунок банку-емітента.

У цьому випадку відображення операції в балансі банку-емітента здійснюється наступною проводкою:

Д-т накопичувального рахунку Засобу, що поступають від реалізації цінних паперів до рахунку № 161

К-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори по особовому рахунку Покупці цінних паперів, що емітуються .

Якщо банк-емітент приймає в оплату акцій іноземну валюту, то відкриття спеціального накопичувального рахунку в НБУ для цієї мети не потрібно.

Надходження готівкової іноземної валюти відбивається в балансі банку наступними проводками:

Д-т рах. № 060 Готівкова іноземна валюта і платіжні документи в іноземній валюті

К-т рах. № 076 Розрахунки по інших іноземних операціях по окремому особовому рахунку Покупці акцій - в розбивці по особових рахунках кожного

Клієнта.

Банк-емітент також зобов'язаний в триденний термін перерахувати в безготівковому порядку еквівалент прийнятої в готівковій формі валюти з рахунку № 072 Рахунки у іноземних банків або з валютного кореспондентського рахунку на окремий субрахунок Покупці акцій.

При цьому в бухгалтерському балансі банку-емітента робиться наступна

Проводка:

Д-т субрахунку Покупці акцій, відкриваємого до рахунку № 072 Рахунки іноземних банків або до валютного кореспондентського рахунку

К-т рах. № 072 Рахунки у іноземних банків або валютний кореспондентський

Рахунок.

Якщо банк не має такої можливості, то виручена готівкова іноземна валюта повинна бути здана в уповноважений або іноземний банк.

При проведенні цієї операції в балансі банку-емітента робиться наступна проводка:

Д-т субрахунку Покупці акцій, відкриваємого до рахунку № 072 Рахунки в іноземних банках або до валютного кореспондентського рахунку

К-т рах. № 060 Готівкова іноземна валюта і платіжні документи в іноземній валюті.

Надходження безготівкової іноземної валюти відбивається в балансі банку таким чином:

Д-т субрахунку Покупці акцій, відкриваємого до рахунку № 072 Рахунки у іноземних банків або до валютного кореспондентського рахунку К-т рах. № 076 Розрахунки по інших іноземних операціях по окремому особовому рахунку Покупець акцій - в розбивці по особових рахунках кожного клієнта.

Витрачання валютних коштів, так само як і гривневих, до моменту реєстрації підсумків випуску забороняється.

Банк-емітент проводить поточну оцінку валютних коштів, внесених в оплату акцій і врахованих на балансових рахунках № 072, валютному кореспондентському рахунку № 076, за Правилами, встановленими вказівками про порядок переоцінки валютних рахунків і статей бухгалтерського балансу банку у іноземній валюті.

Третій спосіб полягає в капіталізації інших власних коштів банку з розподілом відповідної кількості акцій серед акціонерів.

На капіталізацію власних коштів банку можуть бути направлені:

засоби резервного фонду, сформованого у встановленому НБУ порядку, перевищуючих 10% фактично оплачених статутних фондів (балансовий рахунок № 011 Резервний рахунок):

Д-т рах. № 011 Резервний фонд

К-т рах. № 010 Статутний фонд;

кошти, отримані банком від продажу акцій їх першим власникам зверх номінальної вартості (особовий рахунок Додаткові власні кошти балансового рахунку № 012 Спеціальні фонди):

Д-т особового рахунку Додаткові власні кошти балансового рахунку № 012 Спеціальні фонди

К-т рах. № 010 Статутний фонд;

кошти, отримані внаслідок переоцінки основних коштів банків, відображені на окремому особовому рахунку балансового рахунку № 012 Спеціальні фонди:

Д-т особового рахунку Облік переоцінки основних коштів балансового рахунку №012 Спеціальні фонди

К-т рах. № 010 Статутний фонд;

залишки фондів економічного стимулювання по підсумках року, Фонди, що враховуються на балансовому рахунку № 016 економічного стимулювання:

Д-т рах. № 016 Фонди економічного стимулювання

К-т рах. № 010 Статутний фонд;

основні кошти, придбані банком за рахунок коштів фондів економічного стимулювання, направлених на виробничий і соціальний розвиток (балансовий рахунок № 018 Фонди економічного стимулювання, направлені на виробничий і соціальний розвиток), розділені у встановленому законом порядку між членами трудового колективу і виступаючі як індивідуальні прибутки кожного з них:

Д-т рах. № 018 Фонди економічного стимулювання, направлені на виробничий і соціальний розвиток

К-т рах. № 010 Статутний фонд;

кошти від переоцінки валютної частини власних коштів в розмірі 50% від згорненого кредитового сальдо по підсумках року (особовий рахунок Нереалізовані курсові різниці по переоцінки валютної частини власних коштів балансового рахунку № 019 Переоцінка валютних коштів):

Д-т особового рахунку нереалізовані курсові різниці по переоцінки валютної частини власних коштів балансового рахунку № 019 Переоцінка валютних коштів

К-т рах. № 010 Статутний фонд;

дивіденди, нараховані, але не виплачені акціонерам банку ( рахунок № 904 Інші дебітори і кредитори по особових рахунках акціонерів банку):

Д-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори по особових рахунках акціонерів банку

К-т рах. № 010 Статутний фонд;

нерозподілений прибуток по підсумках року (кредитове сальдо по балансовому рахунку № 981 Прибутки і збитки до звітного року):

Д-т рах. № 981 Прибутки і збитки до звітного року

К-т рах. № 010 Статутний фонд.

Четвертий спосіб полягає в переоформленні внесених раніше часток в акції, при перетворенні кредитної організації з товариства з обмеженою відповідальністю в акціонерне.

П'ятий спосіб полягає в заміні на раніше випущені банком конвертовані облігації і інші цінні папери.

Шостий спосіб полягає в консолідації акцій, тобто заміни раніше випущених акцій меншої номінальної вартості на акції, що знову випускаються із збільшеною номінальною вартістю.

Сьомий спосіб полягає в подрібленні акцій, тобто заміни раніше випущених акцій більшої номінальної вартості на знову випускаємі акції меншої номінальної вартості.

Кількість фактично реалізованих банком акцій не повинне перевищувати передбачувану кількість до випуску, яка вказана в реєстраційних документах. У той же час банк може реалізувати меншу кількість цінних паперів, чим було вказано в реєстраційних документах випуску.

У випадку якщо акції банку реалізовані вище за номінал, різниця між фактичною ціною продажу і номінальною вартістю приходується не в статутний фонд, а зараховується на рахунок Спеціальні фонди (балансовий рахунок № 012) або рахунок Переоцінка валютних коштів (балансовий рахунок № 019) Розміщення цінних паперів повинно бути закінчено:

акцій першого випуску не пізніше через 30 днів після реєстрації кредитної організації;

акцій додаткового випуску - після закінчення одного року з дати початку емісії, якщо інші терміни розміщення цінних паперів не встановлені законодавством України.

Сума, не внесена акціонерами в статутний фонд до моменту державної реєстрації банку, враховується на позабалансовому рахунку № 9945 Неоплачена сума статутного фонду акціонерами банку в розділі VIа Неоплачений статутний фонд комерційних банків. По мірі надходження грошових коштів в остаточну оплату статутного фонду ці суми проводяться по балансу:

Д-т рах. № 031 Каса - при надходженні готівкових коштів

Д-т рах. № 161 Кореспондентський рахунок - при надходженні безготівкових

Гривневих коштів

К-т рах. №010 Статутний фонд.

Після завершення процесу реалізації цінних паперів банк-емітент аналізує його результати і складає звіт про підсумки випуску, який підписується головою правління банку, головним бухгалтером, скріпляється печаткою банку і представляється до реєструючого органу.

Реєструючий орган розглядає звіт про підсумки випуску на протязі двох тижнів, і якщо у нього не буде претензій, він повинен зареєструвати звіт і підсумки випуску. Після цього він видає банку-емітенту лист про реєстрацію, одну копію зареєстрованого звіту і підтверджує державний реєстраційний номер випуску цінних паперів. Реєструючий орган дозволяє використати гривневі кошти, що знаходяться на накопичувальному рахунку банку-емітента в НБУ, перераховуючи ці кошти на його загальний кореспондентський рахунок. Накопичувальний рахунок банку-емітента в НБУ по збору коштів по підписці за акції закривається:

Д-т рах. № 161 Кореспондентський рахунок

К-т накопичувального рахунку Засоби, що поступають від реалізації цінних паперів, відкриваємого в формі окремого особового рахунку, до рахунку № 161

Кореспондентський рахунок.

Банк-емітент прибуткує розблоковані гривневі кошти в статутний прибуток:

Д-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори

К-т рах. № 010 Статутний фонд на номінальну вартість реалізованих за гривневі кошти акцій.

К-т рах. № 012 Спеціальні фонди по окремому особовому рахунку Додаткові власні кошти - на суму коштів, отриманих акціонерним банком при реалізації акцій (що формують статутний фонд банку) по ціні, що перевищує їх номінальну вартість.

Після реєстрації підсумків випуску закривається також окремий субрахунок по збору валютних коштів, що поступають в оплату акцій, Покупці акцій, відкриваємого до рахунку № 072 Рахунки в іноземних банках’’ або до валютного кореспондентському рахунку:

Д-т рах. № 072 Рахунки в іноземних банках або валютний кореспондентський рахунок

К-т субрахунку Покупці акцій, відкриваємого до рахунку № 072 Рахунки у іноземних банків або до валютного кореспондентського рахунку.

Банк проводить оприбутковування в статутний фонд іноземної валюти, що поступила в оплату акцій:

Д-т рах. № 076 Розрахунки по інших іноземних операціях по окремому особовому рахунку Покупці акцій

К-т рах. № 010 Статутний фонд - в сумі гривневого номіналу реалізованих за

Іноземну валюту акцій

К-т рах. № 019 Переоцінка валютних коштів по особовому рахунку Нереалізовані курсові різниці по переоцінці валютної частини власних коштів - в сумі різниці між гривневою оцінкою по балансовому рахунку № 076 і сумою, що приходується на балансовий рахунок № 010.

При цьому знімаються всі обмеження на використання коштів, акцій, що поступили в оплату.

Одночасно з розблокуванням накопичувальних рахунків відбувається оприбутковування в статутний фонд матеріальних цінностей:

Д-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори

К-т рах. № 010 Статутний фонд на номінальну вартість реалізованих за матеріальні активи акцій

К-т рах. № 012 Спеціальні фонди по окремому особовому рахунку Додаткові власні кошти - на суму коштів, отриманих акціонерним банком при реалізації акцій (що формують статутний фонд банку) по ціні, що перевищує їх номінальну вартість.

При оприбуткуванні в статутний фонд нематеріальних активів робляться проводки:

Д-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори

К-т рах. № 010 Статутний фонд на номінальну вартість акцій, реалізованих за нематеріальні активи

К-т рах. № 012 Спеціальні фонди по окремому особовому рахунку Додаткові власні кошти - на суму коштів, отриманих акціонерним банком при реалізації акцій (що формують статутний фонд банку) по ціні, що перевищує їх номінальну вартість.

Оприбуткування в статутний фонд цінних паперів третіх осіб здійснюється

Шляхом проводок:

Д-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори

К-т рах. № 010 Статутний фонд на номінальну вартість акцій, реалізованих за цінні папери

К-т рах. № 012 Спеціальні фонди по окремому особовому рахунку Додаткові власні кошти - на суму коштів, отриманих акціонерним банком при реалізації акцій (що формують статутний фонд банку) по ціні, що перевищує їх номінальну вартість.

Підсумки випуску цінних паперів банк-емітент повинен опублікувати в тому ж друкарському органі, де було опубліковане повідомлення про випуск. Всі реалізовані акції, зареєстровані звітом про підсумки випуску, повинні бути повністю оплачені покупцями на протязі одного року з дня реєстрації самого випуску.

Акціонерні банки можуть зменшити розмір свого капіталу шляхом викупу власних акцій на повторному ринку з їх подальшим анулюванням. Викуплені у акціонерів акції повинні відбиватися в активі балансу на балансовому рахунку № 034 Власні акції, викуплені у акціонерів по їх номінальної вартості.

На суму викуплених акцій робиться проводка:

Д-т рах. № 034 Власні акції, викуплені у акціонерів

К-т рах. № 031 Каса або № 161 Кореспондентський рахунок.

Крім того, на суму негативної різниці між фактичною ціною придбання і номінальною вартістю цих акцій, тобто при купівлі акцій по ціні нижче за номінал, робиться проводка: к-т рах. № 960 Операційні і різні прибутки.

У разі позитивної різниці її сума відбивається: д-т рах. № 970 Операційні і різні витрати.

Одночасно з проведенням даних операцій повинні бути внесені зміни в аналітичне урахування по рахунку № 010 Статутний фонд, що коректують склад акціонерів. Його власні акції що знаходяться на балансі банку та викуплені у акціонерів, не мають ні права голосу, ні права на отримання дивідендів.

Зменшення розміру статутного капіталу, зроблене шляхом викупу акцій, повинно бути офіційно зареєстрованио, після чого викуплені акції анулюються і в балансі відбивається зменшення статутного фонду:

Д-т рах. № 010 Статутний фонд

К-т рах. № 034 Власні акції викуплені у акціонерів.

Підсумок балансу при цьому залишається незмінним.

Нарахування дивідендів від участі в акціонерному банку відбивається бухгалтерською проводкою:

Д-т рах. № 950 Відвернені кошти за рахунок прибутку

К-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори по особових рахунках акціонерів банку.

При оплаті нарахованих дивідендів:

Д-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори по особових рахунках акціонерів банку

К-т рах. № 161 Кореспондентський рахунок - при виплаті дивідендів в безготівковому порядку або рахунок № 031 Каса - при виплаті готівкою.

У разі недостатності прибутку, що поступає в розпорядження банку, нарахування дивідендів по привілейованих акціях проводиться за рахунок резервного фонду (балансовий рахунок № 011):

Д-т рах. № 950, 011 Резервний фонд

К-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори по особових рахунках акціонерів банку.

При нарахуванні дивідендів акціонерам, чий розрахунковий рахунок відкритий в даному банку, грошові кошти акціонера можуть зараховуватися безпосередньо на його розрахунковий рахунок:

Д-т рах. № 950 Відвернені кошти за рахунок прибутку

К-т - розрахунковий рахунок акціонера.

У цьому випадку зарахування коштів акціонера банку на рахунок № 904 не

Проводиться.