Кореспондентський рахунок.


Накопичувальний рахунок банку-емітента в НБУ по збору коштів по підписці за облігації закривається.

Розблоковані гривневі кошти прибуткуються на рахунок № 199 Боргові зобов'язання банку-емітента, що Обертаються на ринку:

Д-т рах. № 904 Інші дебітори і кредитори

К-т рах. № 199 Боргові зобов'язання, що Обертаються на ринку на номінальну

Вартість реалізованих облігацій.

У випадку, якщо облігації продавалися по ціні нижче номінальної вартості, різниця між номінальною вартістю облігації відноситься в дебет рахунку № 941 Витрати майбутніх періодів по окремому особовому рахунку.

Погашення облігаційних позик проводиться по закінченню терміну їх обігу по номінальній вартості і відбивається в балансі банку наступною проводкою:

Д-т рах. № 199 Боргові зобов'язання, що Обертаються на ринку по лицьовому рахунку Облігації - на номінальну вартість облігаційної позики

К-т рах. № 161 Кореспондентський рахунок - при погашенні позики в безготівковому порядку або з рахунку № 031 Каса - при погашенні облігацій готівковими коштами.

Рахунки по обліку грошових коштів кредитуються також на номінальну вартість облігацій, що погашаються.

Якщо облігації при первинному їх розміщенні були реалізовані з дисконтом, тобто по ціні нижче номінальної вартості, з віднесенням різниці на рахунок № 941 Витрати майбутніх періодів, то списання цієї суми проводиться додатково проводкою:

Д-т рах. № 970 Операційної витрати

К-т рах. № 941 Витрати майбутніх періодів.

Вказаний порядок застосовується тільки для тих облігацій, термін обігу яких не перевищує одного року. Якщо термін обігу облігацій перевищує один рік і облігація була реалізована при первинному розміщенні з дисконтом, то застосовується інший порядок списання витрат майбутніх періодів по цій облігації.

У цьому випадку частина різниці між номінальною вартістю облігації і ціною її реалізації (дисконту), віднесеною на рахунок № 941 Витрати майбутніх періодів в останній робочий день кожного року списується в сумі, що відноситься до звітного року, на рахунок № 970. Ця сума визначається по формулі С = В д/Д,

Де С - сума витрат майбутніх періодів, що відносяться до звітного року;

В - сума, віднесена на рахунок № 941 Витрати майбутніх періодів як різниця між номінальною вартістю облігації і фактичною ціною реалізації (дисконт);

д - термін обігу облігації в звітному році

Д - загальний термін обігу облігації.

У 1994 р. один з окружних банків, банк Аваль в числі перших здійснив випуск в обіг конвертованих цінних облігацій, умови випуску і обігу яких можуть представляти певний інтерес для інших комерційних банків України. Вони полягали в наступному. Конвертована облігація (КО) засвідчувала відносини позики між банком і держателем ДО. По настанню періоду конвертації ДО підлягали обміну на звичайні (привілейовані) акції шостого випуску номінальною вартістю 100 крб. Кожна, в пропорції - одна ДО на одну акцію. Держатель ДО мав право на отримання прибутку по ДО у вигляді відсотків (в розмірі 35% річних).

Випуск ДО виготовлявся в безготівковій формі. Розрахунки здійснювалися шляхом записів на рахунках.

ДО випускався терміном обігу 1 рік. Конвертація ДО в звичайні (привілейовані) іменні акції шостого випуску виготовлялася на протязі двох місяців для всіх держателів ДО, зареєстрованих в Реєстрі держателів ДО за станом на 31 серпня 1995 р. За рішенням ради банку, конвертація ДО в акції могла бути зроблена раніше встановленого терміну.

ДО не може служити розрахунковим або платіжним засобом за продані товари, надані послуги.

Право вимоги по ДО могло бути передано тільки юридичним (фізичним) особам, зареєстрованим (що проживає) на території України.

Відсотоки по ДО нараховувалися за повний розрахунковий період, в якому придбана ДО, незалежно фактичної дати придбання. Відсотоки нараховувалися на номінальну вартість ДО один раз в розрахунковий період, тривалість якого становила три місяці, а також при достроковій конвертації.

ДО не могли обертатися на повторному ринку. Новий власник ДО або його представник після реєстрації операції інвестиційним інститутом або біржею зобов'язаний був повідомити банку про свої права на володіння ДО для внесення

Відповідних змін в Реєстр держателів ДО.

При настанні періоду конвертації ДО обмінювалися на звичайні (привілейовані) іменні акції шостого випуску. Держателеві ДО виплачувалися нараховані за останній звітний період відсотоки, а також не отримані ним відсотоки за попередні розрахункові періоди.

Після закінчення терміну конвертації (з 15.09.95 м. до 15.11.95 м.) держатель ДО втрачав право на конвертацію ДО звичайні (привілейовані) іменні акції шостого випуску, але мав право на отримання номінальної вартості ДО і нарахованих за останній розрахунковий період відсотків, а також не отриманих відсотків за попередні звітні періоди.

ДО забезпечувалися страховим і резервним фондами банку, а також всім його майном.

Банківські облігації в Україні не отримали широкого поширення. Однак в інших країнах облігації банків – найбільш популярний вигляд цінних паперів. Так, в Німеччині, наприклад, банки випускають найбільше число облігацій, значна частина яких забезпечується заставою або державними гарантіями. На основі випуску власних облігацій німецькі банки формують стійкі середньорічні довгострокові ресурси, але щоб дістати право на їх випуск, вони повинні виконати цілий ряд умов.

Листом НБУ від 23.02.95 м. № 26 Про операції комерційних банків з векселями і змінах в порядку бухгалтерського обліку банківських операцій з

Векселями визначається наступний порядок бухгалтерського обліку операцій

Комерційних банків з векселями.

Випуск власних векселів з вказівкою вексельної суми в українських гривнях проти платежу одержувача векселя комерційні банки оформляють наступними проводками:

Д-т рах. № 021 Каса, кореспондентського рахунку банку або розрахункового рахунку клієнта банку - по фактичній ціні продажу

К-т рах. № 196 Банківські акцепти і власні векселі - у вексельній сумі.

При продажу векселя по ціні, нижче його номінала, різниця між номіналом векселя і фактичною ціною його реалізації (дисконт) відноситься в дебет рахунку № 941 Витрати майбутніх періодів по окремому особовому рахунку, відкритому для даного векселя.

Якщо термін погашення векселя доводиться на наступний рік, то при закінченні звітного року сума дисконту, яка відноситься на рік, що закінчується, списується в дебет балансового рахунку № 970 Операційні і різні витрати.

При погашенні банком власного векселя з номіналом в гривнях по закінченні терміну обігу робиться проводка на суму його номінала:

Д-т рах. № 196 Банківські акцепти і власні векселі

К-т рах. № 031 Каса, кореспондентський рахунок банку або розрахунковий рахунок клієнта банку.

При випуску банком власного векселя до настання терміну платежу по ньому по ціні, відмінній від номінала векселя, робиться проводка:

Д-т рах. № 196 Банківські акцепти і власні векселі - на суму номінала

К-т рах. № 031 Каса, кореспондентського рахунку банку або розрахункового рахунку клієнта банку - на суму фактичної ціни викупу.

Різниця між номіналом векселя і фактичною ціною його викупу відноситься на рахунок № 960 Операційна і різні прибутки по статті Інші прибутки або на рахунок № 970 Операційна і різної витрати по статті Іншої витрати.

Якщо вексель викуплений до настання терміну погашення з метою подальшого його продажу, він приходується по номіналу на позабалансовий рахунок № 9978 Викуплені до терміну погашення власні цінні папери. Номінал повторно реалізованих векселів списується у витрату позабалансового рахунку № 9978 Викуплені до терміну погашення власні цінні папери.

Якщо вексель викуплений до настання терміну платежу з метою його погашення, вексельна сума цього векселя списується з рахунку № 196 Банківські акцепти і власні векселі, вексель знімається з обліку.

Нараховані і виплачені відсотоки за власними векселями з номіналом як в гривнях, так і у іноземній валюті відносяться на собівартість послуг, що надаються банками (балансовий рахунок № 970).

Купівля (облік, дисконтування) банками векселів інших осіб оформляється наступними бухгалтерськими проводками:

При купівлі векселя з номіналом в гривнях:

Д-т рах. № 195 Враховані банком векселі - на вексельну суму К-т рах. № 031 Каса, кореспондентський рахунок банку або розрахунковий рахунок продавця - клієнта банку - на фактичну ціну векселя.

К-т рах. № 947 Прибутки майбутніх періодів по цінних паперах - на суму дисконту.

Одночасно номінал придбаного векселя записується в прихід позабалансового рахунку № 9974 Придбані цінні папери з номіналом в гривнях. При купівлі векселя з номіналом у іноземній валюті:

Д-т рах. № 085 По особовому рахунку Враховані банком векселі в іноземній валюті - на вексельну суму

К-т рах. № 072 Рахунки у іноземних банків,

№ 070 Поточні рахунки у іноземній валюті,

№ 060 Готівкова іноземна валюта і платіжні документи в іноземній валюті

№ 080 Рахунки у банків - резидентів РФ у іноземній валюті - на фактичну ціну векселя.

К-т рах. № 076 Розрахунки по інших іноземних операціях по особовому рахунку Дисконт, по врахованим банком векселям з номіналом у іноземній валюті (пасивний) - на суму дисконту.

Одночасно номінал придбаного банком векселя з вказівкою вексельної суми у іноземній валюті приходується на позабалансовий рахунок № 977 Придбані цінні папери з номіналом у іноземній валюті.

При надходженні від платника коштів в погашенні врахованого банком векселі робляться наступні проводки на вексельну суму:

При погашенні векселя з номіналом в украінських гривнях:

Д-т рах. № 031 Каса, кореспондентський рахунок або розрахунковий рахунок платника - клієнта

К-т рах. № 195 Враховані банком векселі.

Одночасно номінал погашеного векселя списується у витрату позабалансового рахунку № 9974 Придбані цінні папери з номіналом в гривнях.

При погашенні векселя з номіналом у валюті:

Д-т рах. № 072 Рахунки у іноземних банків,

№ 070 Поточні рахунки у іноземній валюті,

№ 060 Готівкова іноземна валюта і платіжні документи в іноземній валюті

№ 080 Рахунки у банків - резидентів України у іноземній валюті.

Одночасно номінал погашеного векселя списується у витрату позабалансового рахунку № 9977 Придбані цінні папери з номіналом в іноземній валюті. Одночасно відбувається зарахування суми дисконту, отриманого по придбаному векселю з номіналом в гривнях, наступного проводкою:

Д-т рах. № 947 Прибутки майбутніх періодів по цінних паперах

К-т рах. № 960 Операційні і різні прибутки.

Дисконт у іноземній валюті списується наступною проводкою:

Д-т рах. № 076 Витрати по інших іноземних операціях по особовому рахунку

Дисконт по врахованих векселях з номіналом у іноземній валюті (пасивний)

К-т рах. № 960 Операційна і різні прибутки.

У разі не погашення в термін векселя, що знаходиться в портфелі банку, основним боржником векселя повинен бути пред'явлений протест у встановленому порядку.

Однак незалежно від здійснення протесту номінал не погашеного векселя відноситься на рахунок № 197 Враховані банком векселі, не оплачені в строк або на рахунок № 086 Враховані банком векселі з номіналом в іноземній валюті, не оплачені в строк. При цьому робляться проводки на вексельну суму, наприклад:

Д-т рах. № 197 Враховані банком векселі, не оплачені в термін

К-т рах. № 195 Враховані банком векселі (для векселів з номіналом в гривнях).

При здійсненні проспектів векселів в органах нотаріата комерційний банк відносить суму витрат по здійсненню протесту в дебет рахунку № 970 Операційні і різні витрати по статті іншоі витрати в кореспонденції з рахунками по обліку грошових коштів.

У аналітичному обліку до балансового рахунку № 197 ведуться окремі особові рахунки по векселях, не оплачені в необхідний термін. Пені і штрафи по векселю нараховуються в порядку, передбаченому ст. № 48, 49 Одноманітні Закони про перевідний і простий вексель.

На завершення хотілося б відмітити, що питання бухгалтерського обліку векселів комерційними банками продовжують залишатися актуальними.

Національний банк постійно проводить роботу по підготовці і здійсненню переоблікових операцій.