Ринок цінних паперів: його суть і значення.


Нагромадження грошового капіталу відіграє важливу роль у ринковій економіці. Безпосередно самому процесу нагромадження грошового капіталу передує етап його виробництва. Після того як грошовий капітал створений чи зроблений, його необхідно поділити на частину, що знов спрямовується у виробництво, і ту частину, що тимчасово вивільняється. Остання, як правило, і являє собою зведені грошові кошти підприємств та корпорацій, що акумулюються на ринку позичкових капіталів кредитно-фінансовими інстітутами та ринком цінних паперів.

Виникнення та обіг капіталу, створеного в цінних паперах, тісно пов'язано із функціонуванням ринку реальних активів, тобто ринку, на якому відбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. Із появою цінних паперів (фондових активів) відбувається немов би роздвоєння капіталу. З одного боку, існує реальний капітал, створений виробничими фондами, з другого - його відображення в цінних паперах.

Поява цієї різновидності капіталу пов'язана із розвитком потреби у залученні все більшого обсягу кредитних ресурсів внаслідок ускладнення й розширення комерційної та виробничої діяльності. Таким чином, фондовий ринок історично починає розвиватися на основі позичкового капіталу, бо покупка цінних паперів означає не що інше, як передачу частини грошового капіталу у позику.

Ключовим завданням, яку повинен виконувати ринок цінних паперів є, насамперед, забезпечення умов для залучення інвестицій на підприємства, доступ цих підприємств до більш дешевого, у порівнянні з банківськими кредитами, капіталу.

Ринок цінних паперів є одним з найважливіших елементів ринкової економіки. Якщо в західних країнах він має розвинену структуру і добре відлагоджені механізми функціонування, то в Україні це ринок знаходиться у процесі становлення. Визначальними факторами цього процесу є специфічні особливості українського економічного розвитку, що перебувають в переході від директивної економіки до ринкової.

В будь-якій економіці (ринковій, директивній) на одному полюсі виникає залишок грошових нагромадження, на іншому - існує потреба залучення додаткових грошових коштів для інвестування. Механізм цього явища загальновідомий. Наприклад, сезонні лишки (або нестаток коштів) виникають в сільському господарстві, лісозаготівлі, переробній промисловості, що використовує сільськогосподарську сировину. Грошові нагромадження виникають у населення (як резервна готівка, як заощадження на покупку товарів тривалого користування і тому подібне). Підприємства нагромаджують кошти амортизації та частини прибутку на інвестиційні проекти. Та, навпаки, частина підприємницьких структур постійно мають потреби в залученні коштів для розширення своєї діяльності (нарощування статутного капіталу, покупки обладнання, реалізації будівельних програм і тому подібне).

Переважаючим типом інвестиційних інструментів на українському ринку цінних паперів є акції акціонерних товариств. Це пояснюється декількома причинами.

По-перше, період первісного нагромадження, в який вступила українська економіка, вимагає прискорених темпів перерозподілу та мобілізації на тривалі терміни значних фінансових ресурсів для створення нових крупних комерційних структур. Найкращим засобом незалежної від держави мобілізації крупних грошових коштів є акціонування та випуск акцій.

По-друге, акції є вічним інструментом, і акціонерне товариство при нормальному ході подій не зобов'язане повертати внесені акціонерами кошти. Тому багато комерційних організацій віддають перевагу випуску акцій замість різноманітних боргових зобов'язань.

По-третє, значний вплив на переваги інвесторів та емітентів виявляє психологічна установка на перехід до капіталізму, до приватної власності. Акції же - обов'язковий атрибут капіталізму. Нині мода на акції перевищує потреби у грамотній оцінці ризиків, пов'язаних із інвестуванням в акції.

По-четверте, у нинішній час саме питання акціонування найбільш розроблені в діючому законодавстві.

Разом з тим акції, що обертаються на українському ринку, є значно більш ризикованими інструментами, аніж аналогічні інструменти на Заході. Це зумовлене наступним:

По-перше, загальна криза в економіці Україні не може водночас супроводжуватися достатнім зростанням доходності в цих умовах підприємств і організацій, в тому числі й акціонерних. Тому немає надії на високу доходність ринку акцій, а також на їхню достатню надійність.

По-друге, лише небагато в Україні акціонерних товариств, чиї акції пропонуються до широкого продажу, є підприємствами із солідним стажем і послужним списком. У своїй більшості акціонерні товариства - це організації, що утворюються, в значній частині фінансового спрямування коштів (інвестиційні компанії, банки). Відсутність багаторічної статистики роботи цих організацій і невизначеність їх майбутнього різко знижує якість експертних оцінок ефективності вкладень в емітовані акції.

По-третє, ринок цінних паперів в Україні не досяг ще рівня цивілізованості, коли нормою життя цього ринку є обов'язкове пред' явлення інвестиційній публіці самої повної інформації про запропоновані на ринку цінні папери. Багато емітентів не відкривають даних, що дозволять грамотно судити про їхні цінні папери. Трапляються недобросовісні емітенти та професійні учасники ринку цінних паперів.

По-четверте, часто зустрічаються випадки випуску акцій емітентами без достатньо розроблених проектів використання грошових коштів, отриманих від цих випусків. При цьому вкладення інвесторів забезпечуються лише самими грошовими коштами, внесеними в ході випуску. У таких ситуаціях акціонерні товариства ніяк не можуть гарантувати інвесторам достатнього рівня доходу на акції, а також захист від можливості банкрутства.

Ринку державних цінних паперів в Україні майже немає. Це може бути пояснене наступними причинами:

- не розробленістю ринкових процедур реалізації та торгівлі державними цінними паперами; відносно невигідними фінансовими умовами випущених українських державних облігацій;

- загальною економічною кризою у господарстві республіки, що робить невигідним випуск боргових зобов'язань взагалі, а державних зокрема.

Можна сказати, що ринок цінних паперів в Україні знаходиться ще у фазі зародження. Однак темпи, якими він розвивається, значно більш швидкі, аніж еволюція ринку цінних паперів у свій час на Заході. Це вселяє, з одного боку, надії на скоріше набрання ринком цінних паперів достатнього рівня цивілізованості, з іншого боку, породжує неминучі витрати зростання та високий ризик при роботі на цьому ринку.

Національний Банк України дотримується нейтралітету у відношенні багатьох конкуруючих між собою біржових структур фондового ринку і не бере участь своїми коштами та ім'ям ні в одній з них. Така позиція обумовлена тим, що Нацбанк України не рахує потрібним віддавати пріоритет одній чи декільком з багатьох комерційних структур до того моменту, доки еволюція біржової системи сама не виділить незаперечного лідера або декількох лідерів на ринку цінних паперів. Нацбанк України не вважає потрібним включатися у конкурентну та політичну боротьбу різноманітних біржових структур та підтримувати одних на шкоду іншим.

Водночас Банк України з рівною повагою відноситься до різних учасників ринку цінних паперів й готовий надавати їм однакову методологічну підтримку. Це стосується, насамперед, громадських організацій - учасників ринку цінних паперів, інтелектуальне співробітництво.