Особливості формування ринку облігацій


На сьогодні ринок цінних паперів в Україні розвивається з кожним днем і розширює сферу своїх інвестиційних можливостей. Вирішальним чинником для такого швидкого розвитку стала катастрофічна нестача грошової маси. А саме однією з основних функцій РЦП є залучення додаткового оборотного капіталу шляхом емісії забезпечених цінних паперів - акцій, облігацій, векселів, депозитарних розписок тощо.

Найбільш перспективним сегментом фінансового ринку в багатьох країнах СНД є ринок корпоративних Облігацій. Процес формування таких ринків поступово охоплює практично весь пострадянський економічний простір. Якщо у 2000 році корпоративні облігації використовувалися тільки у трьох країнах, то у 2001 – вже у п’яти, а в 2002 – у шести. Однак у цілому ринки корпоративних облігацій у країнах СНД поки що розвинені слабко, тому є підстави очікувати їх істотне зростання у найближчі роки.

Тенденції розвитку Згідно з даними російського інформаційного агентства Cbonds, сьогодні ринки корпоративних облігацій найбільш динамічно розвиваються в Росії, Казахстані, Україні, Узбекистані, Киргизстані та Молдові.

До кризи 1998 року ринок корпоративних облігацій у Росії був майже відсутній. Після кризи він значно активізувався: до кінця 2001 року на ньому оберталися облігації обсягом близько $2,5 млрд. Проте значна частина емісій мала неринковий характер і реально на ринку оберталися фінансові інструменти на суму близько $1,2 млрд.

У 2003-2004 рр. На ринку тривало швидке зростання. Станом на кінець року в обігу перебувало 98 випусків облігацій 74 емітентів загальним обсягом $3,42 млрд. Російські корпорації стали розміщувати досить великі випуски (обсягом $100–150 млн.) На внутрішньому ринку. Подовжилися і строки запозичень. Починаючи з 2003 року корпорації почали залучати кошти на два-три роки. З урахуванням зниження процентних ставок до рівня нижче інфляції внутрішній ринок запозичень став для багатьох корпорацій навіть привабливішим за ринок єврооблігацій.

На думку фахівців Cbonds, розвиток ринку корпоративних облігацій Росії триватиме, адже в даний момент Росія помітно відстає у цій сфері, зокрема, від Казахстану. Починаючи з наступного року на російський фінансовий ринок мають надходити пенсійні кошти. Тому передбачається, що через один-два роки обсяг російського ринку корпоративних облігацій зросте майже у 2,5 раза – до $8,5 млрд. При цьому головною перешкодою на шляху його розвитку може стати малий обсяг ринку держоблігацій.

До початку 2001 року ринок корпоративних облігацій України перебував у зародковому стані. Прецеденти випусків існували, але в більшості випадків це було не залучення ресурсів з відкритого ринку, а оптимізація оподатковування та інші схеми. Реальний розвиток ринку почався у 2001 році, в кінці якого на ринку оберталося 29 випусків облігацій 16 емітентів на суму близько 340 млн. Грн. ($64,7 Млн.). У кінці 2002 року на ринку оберталося вже 52 випуски 38 емітентів обсягом близько 740 млн. Грн. ($138,4 Млн.).

За прогнозами Cbonds, розвитку ринку корпоративних облігацій України може перешкоджати низький обсяг ринку держоблігацій. Крім того, вітчизняний ринок акцій також є слаборозвиненим. Каталізатором розвитку ринку можуть стати облігації державних компаній – "Укрзалізниці", "Енерго-атому", "Укртелекому". Враховуючи те, що тенденції розвитку ринку корпоративних облігацій в Україні деякою мірою схожі на російські, орі-єнтиром для українського ринку в найближчі роки може бути досягнення рівня співвідношення з ВВП близько 1%, що відповідає зростанню ринку приблизно втричі – до 2,2 млрд. Грн. ($410 Млн.). Проте такий прогноз зростання не враховує майбутніх випусків облігацій державних компаній, що за своїм змістом ближче до державних запозичень.

В Узбекистані, починаючи з 1999 року, розміщено близько 20 випусків корпоративних облігацій, однак їхній обсяг був дуже незначним. Нового імпульсу розвитку ринку було надано восени 2001 року, коли ряд провідних банків країни утворили "Міжнародний емісійний синдикат" (МЕС), головною метою якого став саме випуск корпоративних облігацій та створення їх організованого ринку. У 2001 році МЕС здійснив випуск облігацій одного емітента. У 2002 році в рамках МЕС було здійснено ще шість емісій. Однак ці випуски були невеликими за розміром, у результаті до кінця 2002 року обсяг ринку корпоративних облігацій склав всього $5 млн.

За прогнозами Cbonds, найближчим часом розвитку ринку корпоративних облігацій Узбекистану заважатиме низький рівень розвитку інших сегментів фінансового ринку. Однак досить значний масштаб економіки країни сприяє створенню умов для розвитку ринку корпоративних облігацій. Припускається, що формування цього ринку триватиме, але у найближчі півтора-два роки він навряд чи буде відігравати значну роль в економіці країни.

У Киргизстані розвиток ринку корпоративних облігацій фактично почався у 2001 році. Саме тоді було розміщено чотири емісії облігацій обсягом близько $2,3 млн. У 2002 році розвиток ринку тривав. Однак темпи його зростання залишилися незначними. Було здійснено випуск облігацій чотирьох емітентів на суму $1,25 млн. На кінець 2002 року в обігу перебувало 11 емісій облігацій загальним обсягом $3,6 млн.

Багато в чому Киргизстан у своєму розвитку орієнтується на досвід сусіднього Казахстану, тому є підстави очікувати, що ринок корпоративних облігацій тут також буде підтягуватися до показників сусіда. Однак малий масштаб економіки країни може бути перешкодою на шляху формування внутрішнього ринку корпоративних облігацій й не виключено, що киргизькі компанії вийдуть зі своїми позиками на ринки Казахстану чи Росії.

У Молдові перші емісії корпоративних облігацій було зроблено у 2002 році, їх обсяг склав близько $1 млн. У найближчі роки можна очікувати активізації молдовського ринку корпоративних облігацій, хоча маленький розмір економі-ки країни та невизначеність статусу Придністров’я можуть стати істотною перешкодою на цьому шляху.

Досить часто проводяться порівняння обсягів ринків корпоративних облігацій країн СНД з відповідними показниками західних країн, насамперед США. Проте у більшості країн з розвиненими фінансовими ринками обсяг ринку корпоративних облігацій складає не менше 10% ВВП і може досягати 70–80% ВВП. Тому подібні порівняння свідчать про значну нерозвиненість ринків корпоративних облігацій у всіх країнах СНД, навіть у Росії і Казахстані.

Більш доцільним є порівняння не з розвиненими країнами, а з країнами, що розвиваються. Такий підхід дозволяє зробити висновок, що в країн СНД є орієнтири для зростання. Зокрема, у Бразилії ринок корпоративних облігацій складає 2,8% ВВП, у Мексиці – 1,9%, в Індії – 1,3% ВВП.

Фактори зростання На розвиток ринку корпоративних облігацій впливає ціла низка факторів, які можна згрупувати у три основні групи.

По-перше – економічні фактори. Серед них найбільше значення має макроекономічна стабільність. Однак у ряді країн ринок корпоративних облігацій розвивався в умовах високої нестабільності. Іншим важливим економічним фактором є наявність великих корпорацій – потенційних емітентів облігацій. Істотним фактором може бути і розмір економіки країни: у великих країнах є умови для формування внутрішнього фінансового ринку, в той час як у маленьких критична маса для внутрішнього фінансового ринку може не сформуватися і цінні папери національних компаній торгуватимуться на зарубіжних ринках (АDR, єврооблігації).

По-друге – фактори, що визначають державне регулювання фінансової системи. Велике значення для розвитку ринку корпоративних облігацій має регламентація діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів, регламентація процесу емісії облігацій та оподатковування операцій з ними. Для успішного розвитку ринку процес емісії не повинен бути надмірно зарегульованим, а процедура реєстрації не повинна займати занадто багато часу. Податки на випуск цінних паперів мають бути мінімізовані чи скасовані, облігації не повинні опинитися у менш сприятливому режимі оподатковування, ніж банківські кредити.

По-третє – фактори, які визначають ефективність фінансової системи. Найбільше значення мають тип фінансової системи, рівень розвитку кредитних відносин, рівень розвитку ринку державних цінних паперів та ринку акцій, наявність інституційних інвесторів.

Від часу набуття Україною незалежності та початку формування ринкової економічної системи країни безперервно йшов процес створення ринку капіталу, або фондового ринку, що характеризувався відокремленням часток (паїв, акцій) суб’єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб) у системі обігу пайового (акціонерного) капіталу.

Враховуючи той факт, що майже сторіччя економічна система країни функціонувала як така, що не мала ринку приватного капіталу, а весь обіговий капітал був сконцентрований в особі єдиного власника - держави, формування та перехід до цивілізованого ринку приватного капіталу, вищою формою якого є організований фондовий ринок, - досить складна проблема, яка потребує ретельного економічного аналізу і створення власної теоретичної бази функціонування цього сегменту економіки.