КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ


Цінні папери

Первинні Похідні

Як первинні цінні папери, виступають акції, облігації, ноти, вексель, депозитні сертифікати і інші інструменти, що є правами на майно, грошові кошти, продукцію, землю і інші первинні ресурси. Похідні цінні папери - будь-які цінні папери, що засвідчують право власника на купівлю або продаж первинних цінних паперів - акцій, облігацій державних боргових зобов'язань. До числа таких паперів можна віднести опціони, ф ючерси, підписні права. Поняття похідних цінних паперів є юридично визнаним за Законом України Про цінні папери і фондову біржу .

Цінні папери - відособлені документи - мають матеріальну форму у вигляді паперових сертифікатів. Про цінні папери - записах по рахунках - кажуть, що вони мають безготівкову форму. У цьому випадку цінний папір існує у вигляді запису на рахунку бухгалтерського обліку і аналітичних реєстрах до нього. Відповідно, бухгалтерський запис містить всі необхідні реквізити цінних паперів (емітент, терміни, сума, держатель, відсоток і т. п.). При купівлі-продажу цінних паперів, даруванні, передачі, погашенні і т. п. вона переміщається не шляхом передачі паперового сертифіката ( його не існує), а шляхом здійснення бухгалтерських проводок по рахунках і записів в реєстрах бухгалтерського обліку.

Боргові цінні папери - є борговими зобов'язаннями (облігація, нота, вексель і т. п.). Цінні папери - титули власності засвідчують право власності на активи (прості і привілейовані акції, конвертовані цінні папери, варранты, підписні права і т. п.

По загальноприйнятій практиці, короткострокові цінні папери - терміном погашення до 1 року, середньострокові - від 1 до 5 років, довгострокові - понад 5 років (по борговим зобов'язанням України від 5 до 30 років). До безстрокових цінних паперів відносяться фондові інструменти, що не мають кінцевого терміну погашення - акції, безстрокові облігації, що випускаються державою (наприклад, консолі).

Державні Недержавні Приватні

Уряду, урядових Міністерств Муніципальних органів влади Фіз. особи

І відомств Корпоративні , Іноземних

емітентів

Дана класифікація складена на основі критерію хто випустив цінні папери, хто є емітентом. Корпоративні цінні папери – фондові інструменти, що випускаються підприємствами, організаціями. Приватні цінні папери - в цьому випадку мова йде про випуск цінних паперів фізичними особами. Такими фондовими інструментами можуть виступати вексель і чек.

Цінні папери, що обертаються - можуть вільно купуватися-продаватися, в т. ч. на основі здійснення передавального напису або без такого без обмеження - за умовами емісії - видів ринків, на яких вони можуть обертатися. Цінні папери, що не обертаються - не можуть купуватися-продаватися на різних видах ринків. Наприклад, якщо емітент при випуску цінного паперу ставить умову, що вона не може бути перепродана і може купуваатися зворотньо тільки самим емітентом, то це - цінний папір, що не обертається. Цінні папери з обмеженим колом обігу - операції купівлі-продажу по таких паперах можуть здійснюватися з обмеженнями по видах ринків.

Іменний цінний папір - ім'я держателя реєструється в спеціальному реєстрі, який ведеться емітентом. Цивільний кодекс України встановлює, що обличчя, якому належать права, засвідчені іменним цінним папером, повинне в ній називатися. Українське законодавство вимагає, щоб іменний цінний папір передавався іншій особі в порядку, встановленому для уступки вимог.

Цінний папір на пред'явника - не реєструється у емітента на ім'я держателя і передається іншій особі шляхом вручення. Ордерний цінний папір - складається на ім'я першого держателя з обмовкою

Відповідно, ордерний цінний папір передається іншій особі шляхом здійснення передавального напису. Ордерними паперами по українському законодавству можуть бути чек, вексель, коносамент.

Термінові цінні папери мають конкретні терміни погашення (конкретний термін, у такий-то час від пред'явлення і т. п.) Цінні папери з терміном пред'явлення не містять конкретного терміну погашення, зобов'язання по ним виконуються при пред'явленні цінного паперу.

Цінні папери з фіксованим прибутком - в момент випуску цінного паперу жорстко фіксується рівень її прибутковості до номінала; при коливаннях середньої відсотокної ставки на ринку рівень прибутковості не змінюється. Цінні папери з колихаючимся прибутком - прибутковість цінного паперу до номінала змінюється в відповідності з коливаннями середньої відсоткової ставки на ринку; вона може індексуватися, наприклад, по валютному курсу і т. п.

Відзивні цінні папери можуть бути відкликані емітентом достроково, до настання терміну погашення. Можуть відзиватися також безстрокові цінні папери, якщо це передбачене умовами випуску (наприклад, привелийованні акції). Інвестор зобов'язаний повернути емітенту вказані цінні папери на умові зворотного продажу, по цінах і т. п., встановлених при емісії цінних паперів. Безвідзивні цінні папери не можуть бути відкликані і погашених емітентом достроково, що повинне бути передбачено умовами їх емісії.

Інвестиційні цінні папери - цінні папери, в які кошти інвестуються на відносно постійній, довгостроковій основі. Метою інвестицій є отримання прибутку від відсотка по цінних паперах і приросту їх курсової вартості, а також створення резерву ліквідних активів для підтримки вимог до ліквідності емітента. У міжнародній практиці звичайно до даної категорії відносять тільки ті цінні папери, які мають високі рейтинг і оцінки якості. Ринкові цінні папери - цінні папери, в які кошти інвестуються для здійснення спекулятивних короткострокових операцій по купівлі-продажу цінних паперів.