АКЦІЯ


Акція являє собою свідоцтво про внесення пая в капітал акціонерного товариства, що дає право на управління шляхом голосування, на отримання прибутку від діяльності товариства, на частку у власних коштах.

За способом реєстрації виділяють іменні акції і на прид’явника.

Іменні акції передбачають позначення найменування власника на бланку або сертифікаті акції. На пред'явницьких акціях найменування власника не вказується. По законодавству, в Україні акції можуть бути тільки іменними.

В залежності від виду прав, акції поділяються на звичайні і привілейовані. Привілейовані акції (преференції, префакції) дають своїм держателям привілеї, якими не володіють власники звичайних акцій. Перший привілей торкається активів: при ліквідації компанії претензії що до активів держателів префекцій задовольняються насамперед в порівнянні з держателями звичайних акцій. Другий привілей торкається дивідендів: держателі префакцій звичайно отримують фіксовані дивіденди, виражені або в певній грошовій сумі, або в відсотках від номінальної вартості. Фіксований дивіденд по привілейованих акціях встановлюється при їх випуску. При виплаті дивідендів насамперед виплачуються дивіденди по префакціям, потім по звичайних акціях.

Привілейовані акції можуть володіти деякими іншими правами.

По-перше, умовами випуску привілейованих акцій звичайно передбачається, що у випадку, якщо по них не є можливості виплатити фіксований відсоток, держателі звичайних акцій не повинні отримувати дивідендів. По-друге, сума відсотків що виплачуються по привілейованим акціям, може бути підвищена до розміру дивідендів по звичайним акціям, якщо величина останніх встановлена на більш високому рівні. По-третє, привілейовані акції можуть протягом деякого періоду часу бути наділені правами їх обміну за бажанням власника на певне число звичайних акцій. По-четверте, при випуску привілейованих акцій акціонерне товариство може передбачити можливість їх викупу у власників по цінах, що перевищують ринкові.

По умовах виплати дивідендів розрізнюють кумулятивні і некумулятивні префакції. По кумулятивним префакціям не виплачені за рішенням директорів дивіденди нагромаджуються на спеціальних рахунках і виплачуються при отриманні достатнього прибутку. По некумулятивним префакціям неоголошені дивіденди не нараховуються і не виплачуються. Дивіденд по префакціям може змінюватися в залежності від рівня позикового відсотка. Такі префакції називаються префакціями з плаваючим або змінним курсом. Згідно із законодавством України при наявності прибутку, достатнього для виплати фіксованих дивідендів по префакціям, акціонерне товариство не має право відмовляти їх держателям у виплаті дивідендів. У разі відмови суспільства акціонери можуть зажадати виплати дивідендів через позик. Виплата дивідендів по префакціям у разі недостатності прибутку або збитковості акціонерного товариства можлива тільки за рахунок і в межах спеціальних фондів, створених для цієї цілі.

По властивостях поворотність префакції ділиться на поворотні і неповоротні.

Поворотні префакції можуть бути викуплені емітентом або на відкритому ринку, або шляхом прямого звернення до держателів. При цьому держателям виплачується премія в відсотках до номінальної вартості префакції. Неповоротні префакції не гасяться.

По праву голоса префакції поділяються на ті, що не голосують і що володіють умовним правом голосу. Не голосуючі префакції не володіють правом голосу.

Умовне право голосу реалізовується держателями префакцій у разі не виплати дивідендів і при зміні умов випуску префакцій.

У залежності від конверсійного привілею розрізнюють конвертовані і неконвертовані префакції. Конвертовані префакції на відміну від неконвертованих можуть обмінюватися на звичайні акції по зазделегідь умовленій ціні у встановлений проміжок часу.

По участі в прибутках префакції класифікуються на префакції з фіксованим дивідендом і префакції з участю. Префакції з участю передбачають виплату додаткових дивідендів в певній частці або на однакових з держателями звичайних акцій умовах.

Звичайні акції по праву голосу розрізнюють на ті, що голосують і обмежені. Голосуючі акції дають право голосу по формулі: 1 акція = 1 голос. Серед обмежених акцій виділяють акції з обмеженим правом голосу, підлеглі акції і що не голосують. Акції з обмеженим правом голосу випускаються з лімітом на число або частку держателів, що можуть голосувати. Підлеглі акції дають право голосу з розрахунку на одну акцію, але в меншій мірі, тому що випущені тією ж компанією, але іншого класу. Не голосуючі акції не дають право голосу з розрахунку 1 акція=1голос.

Покупці звичайних акцій придбавають ряд пов'язаних з ними прав.

По-перше, акція може бути продана або поступлена її власником якій-небудь іншій особі. Лише в рідких випадках вказані права обмежуються на деякий час. По-друге, держателі звичайних акцій мають право на отримання дивідендів. Їх джерелом є прибуток акціонерного товариства, що залишився після погашення всіх його зобов'язань перед кредиторами, сплати податків і виплат дивідендів по привілейованих акціях. Розмір дивідендів визначається раз в рік радою директорів компанії і затверджується загальними зборами акціонерів з урахуванням отриманих фінансових результатів і потреб у використанні прибутку для розширення і розвитку діяльності акціонерного товариства. Звичайно по звичайних акціях можливість отримання дивідендів і їх рівень не гарантується, хоч в окремих випадках такі гарантії можуть бути дані. Дивіденди виплачуються не тільки грошима, але і новими акціями.

По-третє, при ліквідації акціонерного товариства акціонери мають право на отримання частини його активів, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, пропорційно акцій, що належать їм в загальному об'ємі. Претензії власників звичайних акцій при цьому задовільняються в останню чергу після того, як погашені зобов'язання перед тими, кому належать привілейовані акції. По-четверте, держателі акцій отримують можливість брати участь в управлінні компанією за допомогою голосування на зборах акціонерів при виборі її виконавчих органів і при розв'язанні принципових питань діяльності акціонерного товариства. Голосування може здійснюватися як шляхом особистої участі акціонерів в зборах, так і через видачу іншому обличчю довіреності або за допомогою розсилки спеціальних повідомлень, що відображають думку акціонера з питань, включених в порядок денний зборів. Бланки таких повідомлень завчасно розсилаються компанією. При обранні посадових осіб акціонерних товариств в ряді країн допускається використання як статичної, так і кумулятивної систем голосування. У рамках статичної системи одна акція має один голос. При кумулятивній системі голосування, число голосів, які отримує акціонер, дорівнює кількості акцій, що є у нього, помноженій на число виборних кандидатур (посад). По-п'яте, власники мають право на отримання інформації про діяльність акціонерного товариства, головним чином ту, яка представлена в річних звітах. Власники акцій також можуть знайомитися з переліком акціонерів і з даними обліку і звітності, що ведеться в компанії. По-шосте, власники звичайних акцій можуть дістати право купівлі нових випусків цінних паперів компанії. На кожну акцію доводиться одне таке право, яке може давати можливість придбати одну або декілька нових акцій по фіксованій ціні. Право на купівлю має внутрішню вартість в тому випадку, якщо ціна придбання цінного паперу виявляється нижче її поточної ринкової ціни. Ті, хто не хоче скористатися правами, що мають внутрішню вартість, можуть продати їх іншим обличчям. Можливість реалізації права звичайно обмежено терміном, що складає від 30 до 60 днів з моменту вступу прав в силу.

Акціонери можуть користуватися групою додаткових прав, визначених в статуті акціонерного товариства або умовами розміщення акцій.

Участь в акціонерному товаристві пов'язана з певним ризиком і відповідальністю. Ризик акціонерів полягає у відсутності гарантій отримання фіксованих дивідендів від діяльності акціонерного товариства, в потенційній можливості обесценения заощаджень, вкладених в акції, або навіть їх повної втрати. Відповідальність акціонера пов'язана з неможливістю вимагати від суспільства повернення коштів, внесених при купівлі акцій.

Акції звичайно не зберігаються на руках у власників. Замість них акціонери отримують на руки один або декілька сертифікатів акцій - документів, підтверджуючих їх право власності на певну кількість цінних паперів. На бланку сертифіката присутні наступні реквізити:

найменування компанії емітента;

число акцій, яке представляє сертифікат;

ім'я власника сертифіката;

найменування агента по реєстрації руху акцій і реєстраційний

номер;

підписи осіб, які уповноважені компанією завіряти сертифікати.

Для того щоб мати можливість виплачувати по акціях дивіденди і знати своїх власників, акціонерне товариство зобов'язане враховувати переміщення акцій з одних рук в інші. Ці функції воно може передати агенту по реєстрації руху акцій, який за певну винагороду веде облік зміни складу акціонерів. Такими агентами звичайно є банки або довірчі компанії. Відображаючи процес обігу акцій, вони гасять сертифікати колишніх власників і замість видають новим акціонерам інші сертифікати, кожний з яких має свій номер, що вказується на лицьовій стороні.

На початку відкритої підписки, компанія оголошує про загальну кількість її акцій, що випускаються. У процесі первинного розміщення в обліку відбиваються дві складові частини оголошеної до розміщення суми акцій: продані і розміщені акції. Частіше всього, до моменту закінчення підписки всі оголошені до випуску акції виявляються проданими. Законодавством багатьох країн передбачена можливість цільового використання акцій, які розміщені до випуску, але внаслідок різних обставин не були розміщені в ході підписки.

По-перше, допускається продаж нерозміщених акцій через деякий час з метою залучення додаткового капіталу.

По-друге, нерозміщеними акціями виплачуються дивіденди по раніше проданих акціях.

По-третє, нерозміщені акції можуть бути продані по пільгових цінах співробітникам акціонерного товариства, що сприяє підвищенню їх зацікавленість в результатах роботи своєї компанії.

По-четверте, нерозміщені акції обмінюються на раніше випущені оборотні цінні папери (оборотні облігації, оборотні привілейовані акції, варанти і інш.), Умовами випуску яких передбачена можливість подібного обміну.

По-п'яте, нерідко мають місце випадки продажу не розміщених акцій по фіксованій ціні, що сприяє підвищенню курсу цінних паперів компанії.

Акціонерне товариство може викупити власні акції у їх власників по поточній ринковій ціні. Такі акції іноді називаються казначейськими. Вони не дають право голосу або отримання дивідендів. Казначейські акції проти купованої ціни можуть зі знижкою продаватися співробітникам акціонерного товариства. Існує декілька причин, по яких акціонерні товариства виявляються зацікавленими в купівлі акцій власного випуску.

По-перше, при сприятливій ринковій кон'юнктурі і впевненості в потенціалі компанії купівля власних акцій може виявитися непоганим розміщенням на тривалу перспективу тимчасово вільних коштів.

По-друге, у разі купівлі власних акцій в умовах короткочасного падіння цін на них і подальшого продажу при їх підвищенні акціонерне товариство може заробити прибуток.

По-третє, придбання на ринку власних акцій практикується як найефективніша міра проти скуповування компанії третіми особами, що намагаються встановити контроль на ній.

По-четверте, придбанням акціонерним товариством великого числа акцій у великих держателів може запобігти падінню їх курсу.

По-п'яте, компанії практикують купівлю власних акцій для виплати ними дивідендів.

У-шостому випадку, акції можуть зажадатися для забезпечення можливості реалізації власниками оборотних облігацій і привілейованих акцій своїх прав на обмін вказаних цінних паперів на звичайні акції.

По-сьоме, купуючи свої акції, компанія може виробляти з їх допомогою платежі, що нерідко практикується при скупці невеликих фірм.

У-восьмому випадку, метою скуповування власних акцій може бути прагнення скоротити число цінних паперів, що обертаються на ринку.

Різниця між розміщеними акціями і акціями, придбаними акціонерним товариством, рівна сумі акцій, що знаходяться в обігу поза акціонерним товариством.

Існує декілька видів вартості акцій. Серед них виділяються:

номінальна вартість;

об’явлена вартість;

бухгалтерська вартість;

ринкова вартість.

Номінальна вартість являє собою вартість, яка друкується на бланках акцій. Вона використовується для цілей обліку. У деяких країнах, наприклад США, акції можуть випускатися без номінальної вартості. У цьому випадку для того щоб провести цінні папери у облікових документах, використовують так звану оголошену вартість акцій, яка оголошується в проспекті емісії.

Бухгалтерська вартість на відміну від номінальної і оголошеної змінюється рік від року. Вона визначається шляхом вирахування з всіх активів компанії її пасивів і розподіл результату на загальне число звичайних акцій, що знаходяться в обігу. Бухгалтерська вартість відображає величину капіталу, що доводиться на одну акцію.

Ринкова вартість акцій являє собою ту ціну, за яку вони можуть купуватися або продаватися на ринку. Вона і визначає вартість для інвестора. Акція стоїть стільки, скільки покупець згодний за неї заплатити.

За рішенням зборів акціонерів акції можуть бути розділені або консолідовані. У разі розділу випущені в обіг акції замінюються декількома іншими з меншому номіналом. При цьому розмір акціонерного капіталу не змінюється. Розділення акцій практикується для того, щоб зробити їх більш доступним для дрібних вкладників. Якщо ж акції консолідуються, то цінні папери колишніх випусків обмінюються на менше число нових акцій з підвищеним номіналом.

Акції, будучи більш ризикованими цінними паперами в порівнянні з борговими зобов'язаннями, як правило, приваблюють інвесторів можливістю отримання підвищеного прибутку, який може складатися з суми дивідендів і приросту капіталу, вкладеного в акції, внаслідок підвищення їх ціни. Завдяки підвищеній прибутковості акції звичайно забезпечують кращий захист від інфляції в порівнянні з борговими зобов'язаннями. Тому основним мотивом, спонукаючим інвесторів вкладати кошти в акції, є бажання забезпечити приріст грошових вкладень внаслідок підвищення їх ціни, а також прагнення отримати підвищені дивіденди.